Naš  metod « CEH

S obzirom na to da ima za cilj pripremanje polaznika za nesmetano saobraćanje u stvarnim životnim situacijama, CEH-Sarajevo je utemeljio svoj metod podučavanja na komunikativnom pristupu.

Ovaj pristup podrazumijeva ostvarivanje uspješne komunikacije kroz razvijanje svih pet jezičkih vještina - što su čitanje, pismeno izražavanje, slušanje, usmeno izražavanje i sporazumijevanje. Tako su polaznici veći dio vremena na času uključeni u aktivnu interakciju ma koje vrste kako bi što bolje mogli da usavrše svaku od navedenih vještina. Nastavnik je tu da usmjerava tok časa i nadgleda aktivnosti; manje priča, a više sluša.