Diploma « CEH

Polaznik po završetku kursa na vlastiti zahtjev može dobiti diplomu
o pohađanju kursa.

Pristupi li polaganju završnog ispita za odgovarajući nivo koji se sastojii iz pismenog i usmenog dijela, uručuje mu se diploma o položenom nivou na kojoj je naznačen i uspjeh sa kojim je završio kurs. Uz ovu se diplomu polazniku na lični zahtjev može izdati i prateći dokument sa razrađenim programom kursa koji je pohađao.