Testiranje « CEH

Osobe koje već posjeduju određeni nivo znanja španskog ili b/h/s jezika kao stranog, a koje su zainteresovane da pohađaju neki od naših kurseva, pristupaju besplatnom testiranju koje se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

Pismeni se dio testiranja, odnosno klasifikacioni test, bazira na principu „od lakšeg ka težem“, tako da nije neophodno dati odgovore na sva ponuđena pitanja. Završni dio obuhvata pisanje kratkog sastava čija tema približno odgovara razini stečenih jezičkih znanja kandidata. Za klasifikacioni test kandidat ima na raspolaganju najviše sat vremena.

Usmeni dio testiranja se sastoji od razgovora sa nastavnikom-ispitivačem koji traje desetak minuta. Nakon obavljenog razgovora, nastavnik preporučuje budućem polazniku nivo koji je u skladu sa rezultatima testa.